Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Katalogové listy, matrika Zápisní lístky do ŠD  Třídní knihy ZŠ Třídní výkazy ZŠ  Spisy o přijetí žáka a správní řízení  Spisy žáků  Seznamy žáků LVK,Plavání, seznamy žáků k výletům, jiné seznamy žáků, dopravní výchova Úrazy zaměstnanců, úrazy žáků Evidence žádostí o uvolnění žáka  Evidence informací o zdravotním stavu žáka  BOZP, BOZ  Personální a mzdová agenda Pokladní kniha, účetnictví Smlouvy o pronájmu prostor Seznam vyučujících, suplování a podklady pro plat, docházka Výroční zprávy Záznamy z pedagogických rad a pracovních porad Komisionální opravné zkoušky  Hospitace  Spisová služba, běžná emailová komunikce, datová schránka IVP  Školní klub (kroužky, knihovna) Jídelna: Přihlášky ke stravování  Jídelna: Výběr stravného, přehled plateb  Jídelna: Počet obědů zaměstnanců a jiných stránvíků  Družina a školní klub: Seznam žáků, zákonných zástupců a info o odvádění žáků z družiny Družina a školní klub: Platby Evidence stížností žáků a rodičů 
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Evidence příjetí žáků Vedení školní evidence Podklad pro školní akce Bezpečnost na pracovišti a ve škole Evidence žádostí u uvolnění žáka Evidence informací o zdravotním stavu žáka Bezpečnost na pracovišti a ve škole Vedení mzdové a personální agendy Evidence hotovostních a bezhotovostních plateb Pronajímání školních prostor Podklapd pro další povinnosti Výroční zprávy a roční plány školy Záznamy z pedagogických rad a pracovním porad Komisionální opravné zkoušky žáků Kontrola vyučujících Evidence pošty/vedení spisové služby Zvláštní vzdělávací potřeby Zájmové kroužky Přihlášky ke stravování do školní jídelny Výběr stavného, přehled plateb ve školní jídelně Počet obědů zaměstnanců a jiných strávníků ve školní jídelně Seznam žáků, jejich zákonných zástupců a informace o odvádění žáků z družiny Evidence plateb družiny Evidence stížností žáků a rodičů
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy, třídní učitelé, vyučující Žáci školy, třídní učitelé, vyučující Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy, zákonní zástupci, třídní učitelé, využující Žáci školy zaměstnanci a žáci Žáci, zákonní zástupci žáci zaměstnanci školy, žáci zaměstnanci školy Fyzcké osoby s platebním stykem s OÚ Nájemci vyučující zaměstnanci školy, žáci zaměstnanci školy, žáci zaměstnanci školy, žáci vyučující Příjemci a odesílatelé pošty Žáci se specifickým vzděláváním Žáci, zákonní zástupci strávníci strávníci strávníci Žáci navštěvující družinu/školní klub, zákonní zástupci Žáci navštěvující družinu žáci, zaměstnanec školy
Kategorie osobních údajů jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis jmenné jmenné jmenné, adresné, datum narození, místo narození, RČ,jména zákonných zástupců, kontaktní údaje jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna jménné, datum narození, bezinfekčnost, zdravotní způsobilost v knize úrazů jméno, v příloze: Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty, rodné číslo jmenné, podpis jmenné, rodné číslo Jménné, datum narození, podpis Jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo, platový výměr, číslo bankovního účtu, zdravotní pojišťovna, podpis, údaje o dětech/manželovi/manželce, list důchodového pojištění, certifikace a osvdedčení, životopisy, zdravotní způsobilost, výpis z rejstříků trestů jmenné, adresné, čísla z účtů, variabilní symboly jmenné, adresné, podpis Jmenné Jmenné Jmenné jmenné, datum naroení rodné číslo, jména vyučujících jmenné jmenné, adresné kontaktní, dále dle OsÚ zveejnněných SÚ jmenné, datum narození, adresné, druh znevýhodnění Jmenné, adresné, datum narození, jmenné zákonných zástupců, kontaktní Jmenné, adresné, datum narození, podpis Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu, variabilní symbol Jmenné ZZ: kontaktní údaju, žáci: jmenné, datum narození, bydliště Jmenné, číslo bankovního účtu, variabilní symbol stížnost: jméno, podpis, řešení stížnosti: jménné, datum narození, 
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci, katalogové listy - navazujícímu školskému zařízení Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, spis o přijetí předchozímu školskému zařízení Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, příslušná místa - např. ubytovací zařízení, personál plaveckého bazénu Určení zaměstnanci, ČŠI, zdravotní pojišťovna, inspektorá práce Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, externí zpracovatel Určení zaměstnanci, sociální správa, zdravovtní pojišťovna, finanční úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, poradenské zařízení Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 45 let 10 let 10 let 45 let 10 let 10 let 5 let, u výletů a jiných seznamů 3 roky 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let 5 let 5 let 5 let (nemá dobu skartace) 50 let - personální listy, 30 let mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, pracovní smlouvy, 10 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby, 5 let - návrhy odměn, výplatní lístky apod., 5 let - další vzdělávání pedagogických pracovníků 10 let 45 let seznamy vyučujících, 10 let záznamy o nepřítomnosti, 5 let ostatní, FKPS 5 let 45 let seznamy vyučujících, 10 let záznamy o nepřítomnosti, 5 let ostatní, FKPS 5 let 10 let 10 let 10 let 10 let 10 let 10 let 3 roky 3 roky 5 let 5 let Po dobu navštěvování družiny 5 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c f c c c c c c b f c c c c c c c c c c c c e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   §28 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon §28 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon §28 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon §28 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon §28 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon §28 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon §28 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon §50 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon §22 a §28 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon §28 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, zákon č. 88/2016 Sb. zák.č. 262/2006. Sb., Zákoník práce zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
Není třeba vyplnit buňku. zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon §10 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, Vyhláška č. 15/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy §164 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon §53 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon §12 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon a §8 a §9 vyhlášky č. 15/2005 Sb.
vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
zřízení: zák. č. 300/2008 Sb., uchování dokumentů zák. č. 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Vyhláška č. 27/2016 Sb., Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných §111 zák. č 561/2004 Sb., školský zákon  zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.,o školním stravování  zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.,o školním stravování  zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.,o školním stravování zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní NE zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE