Testování žáků od pondělí 22. 11. 2021

  • Testování probíhá každé pondělí od 22. 11. 2021 (nebo po prvním příchodu žáka do školy v průběhu týdne) až do konce února 2022
  • Testuje se antigenními testy  (žáci provádí test sami dle instrukcí pedagoga)
  • Pokud se žáci neprokáží O-T-N a odmítnou podstoupit test, budou po celou dobu přítomnosti ve škole povinně nosit ochranu dýchacích cest (striktně!), nesmí cvičit, zpívat, svačit a obědvat musí minimálně 1,5 m vzdáleni od spolužáků
  • Testují se všichni žáci školy. Výjimkou jsou žáci, kteří předloží třídnímu učiteli nejpozději v pondělí ráno před zahájením školního testování prokazatelný doklad o provedeném očkování, prodělané nemoci v posledních 180 dnech, PCR test ne starší 3 dny.
  • Po příchodu do školy jdou žáci do učebny, kde probíhá 1. vyučovací hodina. Do provedení testu si nesundávají ochranu dýchacích cest!!!
  • V případě pozitivního výsledku odchází pozitivně testovaný žák do izolace, neprodleně informujeme zákonné zástupce. Třída neodchází automaticky do karantény, situaci řeší příslušná KHS.

Možnost účasti zákonných zástupců žáků 1. – 3. třídy na testování

Zákonným zástupcům žáků 1. – 3. třídy nabízíme možnost účasti na testování, proběhne v době od 7.00 – 7.30 hod. ve vymezeném prostoru ve škole. Zákonní zástupci jsou povinni mít při vstupu do školy respirátor.

 

Možnost užití vlastních Ag testů

K testování je možné využít vlastní přinesený test. Musí se jednat o test, který je schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR. Test musí být v originálním balení, dítě musí být poučeno o způsobu jeho užití. Žák nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli nejpozději v pondělí před zahájením testování.