Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Čarodějnický rej
30
Slet čarodějnic
1 2
Seznam přijatý dětí do 1. třídy 2024
Zápis dětí do mateřské školy
3 4 5
6 7 8 9
Besídka ke Dni matek
10
9. třída - exkurze do ZOO Chleby
11 12
13 14 15
Jarní výšlap s piknikem
Návštěva farmy v Chotěšicích
16
Výsledky zápisu dětí do mateřské školy 2024
17 18
Zahradní klobouková slavnost 2024
19
20 21 22
Výlet do Hopík Areny
23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby školy

Ředitelka základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovná poradkyně a školní metodik prevence. Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Ředitelka školy

Mgr. Martina Martínková

Konzultační hodiny: od pondělí do pátku v době od 7:15 do 14:45 po předchozí dohodě

Konzultační místnost: ředitelna školy

Konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: mzsdymokury@gmail.com nebo telefonicky na tel.: +420 325 635 134 či osobně

Výchovná poradkyně

Mgr. Daniela Lazarová

Konzultační hodiny: od pondělí do pátku v době od 7:15 do 14:45 po předchozí dohodě

Konzultační místnost: ředitelna školy

Konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: lazarova@mzsdymokury.cz nebo telefonicky na tel.: +420 325 635 134 či osobně

Metodik primární prevence

Mgr. Ondřej Holoubek

Konzultační hodiny: po předchozí dohodě

Konzultační místnost: sborovna 2. st.

Konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: holoubek@mzsdymokury.cz

Činnost školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, s účinností k 1. 9. 2016, která je jedním z prováděcích předpisů ke Školskému zákonu.  
Ředitelka školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy a podílí se na zajištění výchovného poradenství. Služby poskytované školou jsou koordinovány se školskými poradenskými zařízeními v oblasti.  

Činnost ŠPP přispívá zejména k:

 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • Prevenci školní neúspěšnosti
 • Prevenci sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova atd.)
 • Kariérovému poradenství spojujícímu vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • Podpoře vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • Podpoře vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Průběžné a dlouhodobé péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • Vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • Včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • Předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • Průběžnému vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • Metodické podpoře učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • Spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • Spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Poskytování poradenských služeb

Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole.

Poradenské služby ve škole jsou poskytovány žákům a jejich zákonným zástupcům.

Škola poskytuje bezplatně standardní poradenské služby na žádost žáků a jejich zákonných zástupců. Škola musí předem srozumitelně informovat žáka a v případě žáka, který má zákonného zástupce, také jeho zákonného zástupce o

 1. Všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby,
 2. Prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta,
 3. Jeho právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu, práva podat návrh na projednání

podle § 16a odst. 5 školského zákona, práva žádat o revizi podle § 16b školského zákona a práva podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 5 školského zákona, a to prostřednictvím formuláře.

Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců ode dne přijetí žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Podmínkou poskytnutí poradenské služby je, že žadatel poskytl součinnost potřebnou k naplnění účelu poradenské služby. Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.

Pravidla poskytování poradenských služeb

Při poskytování poradenských služeb škola

 • Dodržuje účel poradenských služeb 
 • Dodržuje etické zásady poskytování poradenských služeb,
 • Vychází z individuálních potřeb žáka, podporuje jeho samostatnost a přispívá k jeho sociálnímu začleňování,
 • Spolupracuje s jinými školami a školskými zařízeními,
 • Sleduje a vyhodnocuje poskytování navržených podpůrných opatření žáka,
 • Informuje žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou,
 • Poskytuje žákovi a zákonnému zástupci žáka podrobné a srozumitelné seznámení s průběhem a výsledkem poskytování poradenských služeb.

Dokumentace vedená školou

Škola vede o poradenských službách dokumentaci   

 • O vyšetření,  jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, včetně zprávy a doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáka mimořádně nadaného
 • O součinnosti se školami a školskými zařízeními
 • O komunikaci a spolupráci s orgány veřejné moci
 • O poskytovaných podpůrných opatřeních prvního stupně

Spolupráce se školským poradenským zařízením

Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením v oblasti služeb zajišťovaných pro žáky podle standardních činností.

Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou.

Spolupráce je mířena zejména k:

 • Řešení výchovných a výukových problémů dětí předškolního, školního věku
 • Přípravě žáků na povinnou školní docházku
 • Vypracování odborných posudků jako podkladů pro vytváření individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro mimořádně nadané děti
 • Vypracování návrhu opatření pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků
 • Poskytování metodické podpory škole (konzultace, návštěva psychologů)

Spolupráce se speciálně pedagogickým centrem

Škola spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, které nabízí své služby dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům a pedagogům školy dle přílohy č. 2 k vyhlášce 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně je koordinátorem a organizátorem práce školního poradenského pracoviště. Úzce spolupracuje s vedením školy, ostatními členy školního poradenského pracoviště a odborem sociálně právní ochrany dětí.

Standardní činnosti výchovného poradce:

Poradenské činnosti

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

 • Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka    
 • Základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků    
 • Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)  
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy    
 • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám

Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. 6) Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

Metodické a informační činnosti

Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

 • V otázkách kariérového rozhodování žáků  
 • S přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory
 • Naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními
 • Vzdělávacími potřebami
 • S tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů, – v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky

Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence provádí poradenskou, informační, metodickou a koordinační činnost.

Standardní činnosti školního metodika prevence:

Metodické a koordinační činnosti

 • Koordinace tvorby,  kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování
 • Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně – vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými,
 • terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska     výchovné péče, poskytovatelé sociálních služeb, zdravotnická zařízení, Policie České republiky, orgány sociálně-právní ochrany dětí, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci)
 • Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení
 • Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence

Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole