Školská rada

Co je školská rada?

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon):
•    vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;
•    schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
•    schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny;
•    schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků;
•    podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
•    projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
•    projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
•    podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

V roce 2005 zastupitelstvo Obce Dymokury schválilo počet členů školské rady na devět.

Členové školské rady

Členové zvoleni pedagogy školy:
Mgr. Daniela Lazarová
Mgr. Jana Táboříková
p. Andrea Řeháčková

Členové zvoleni rodiči žáků školy:
p. Jana Kryšpínová
p. Šárka Římalová
p. Lenka Bubeníková

Členové jmenovaní zastupitelstvem:
Ing. Ludmila Kubálková
Ing. Zuzana Bittmanová
p. Tomáš Peřina

Předseda školské rady:

Mgr. Jana Kryšpínová

 

Místopředseda školské rady:
Mgr. Jana Táboříková

 

Zápisy ze zasedání školské rady:

Zápis ŠR říjen 2021