Charakteristika školy

MZŠ Dymokury je úplnou základní školou s kapacitou 250 žáků. Od 6. 9. 2010 je škola soustředěna v jedné budově. 1. - 4. třída je umístěna v nové přístavbě, kde se rovněž nachází i počítačová učebna a hudebna. V přístavbě vznikl taktéž prostor pro školní dílnu a oddělené šatny pro 1. a 2. stupeň. Do nové přístavby byla přestěhovaná zároveň i školní knihovna. Učebny jsou vybaveny interaktivní technikou a novým nábytkem. 5. - 9. třída je umístěna v hlavní budově.

Škola těží ze své jedinečné polohy v blízkosti lesa a možnosti využívat rozsáhlý areál školní zahrady, kde se nachází školní minizoo a dětské hřiště. V těsném sousedství školy je chráněné území Natura 2000.

Výuka probíhá v devíti kmenových učebnách, v pěti odborných učebnách (počítačová učebna I., počítačová učebna II., učebna estetické výchovy, učebna fyziky a chemie, dílna na technické činnosti). Kmenové třídy jsou poloodborné, vybavené pomůckami pro výuku daných předmětů, včetně počítačů s připojením na internet. V každé třídě je umístěna interaktivní tabule. Dostatečný počet notebooků pro učitele jim umožňuje se doma i ve škole připravovat na práci v hodinách. Centrum volného času sdružuje školní družinu  a školní klub, dále se zde nachází multimediální pracovna, cvičná kuchyň a keramický ateliér. Pro sportovní aktivity žáků slouží standardně vybavená tělocvična, venkovní hřiště, jehož součástí je asfaltový kurt. 

Školní kuchyň a jídelna slouží nejen žákům školy, ale dodává obědy a svačiny do MŠ v Dymokurech a Činěvsi. V jídelně mají možnost se stravovat cizí strávníci, služby vyuižívají především senioři. 

Škola je vzdělávacím, společenským, sportovním a kulturním centrem obce. Příjemným klimatem a rodinným prostředím přispíváme k všestrannému rozvoji žáků, s velkou možností integrace a individuálního přístupu.

Ve škole pracuje 14 učitelů, 1 asistent pedagoga, 2 vychovatelky, 4 provozní zaměstnanci a 4 kuchařky. Pedagogický sbor je kvalifikován v souladu     s profilací školy, učitelky ambulantních nácviků, výchovný poradce a školní koordinátor EVVO splňují kvalifikační předpoklady. Metodik primární prevence se pravidelně vzdělává na kurzech a seminářích.


TOPlist