Projekt ESF

ESF - stručný popis projektu  

Rozvoj programů pro žáky se vzdělávacími potřebami

registrační číslo GP:CZ.1.07/1.2.05/01.0012

Dotační titul:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Cíle projektu:

Cílem projektu je rozvinout a zdokonalit na partnerských školách metody práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných (diagnostikovány PPP a SVP) a vytvořit lepší podmínky pro individuální rozvoj těchto žáků.

Projekt vychází ze strategických záměrů MŠMT a Středočeského kraje.

Příjemce grantu:

2. základní škola - Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okr. Příbram

se sídlem Sedlčany, Příkrá 67

IČO: 48954004

www.propojeni.cz, tel. +420318822401, e-mail: zs@propojeni.cz


Partnerské školy:

Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166

se sídlem Kutná Hora, Jana Palacha 166

IČO: 71001131

www.zsjp.kutnahora.cz, telefon: +420 327 562 121, e-mail: skola@zsjp.kutnahora.cz


Základní škola a mateřská škola Nový Knín

se sídlem Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad 53

IČO: 48954381

www.mestonovyknin.cz, telefon:+420318593272, e-mail: petrik.mil@seznam.cz


Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera, Tyršova 278, Rožďalovice

se sídlem Rožďalovice, Tyršova 270

IČO: 61632279

www.zs-rozdalovice.cz, telefon: +420325593144, e-mail: skola@zs-rozdalovice.cz


Masarykova základní škola, Dymokury

se sídlem Dymokury, Osvobození 212

IČO:61631981

www.mzsdymokury.cz, telefon: +420 325 635 134, e-mail: zsdymokury@quick.cz


Základní škola, Příbram VIII, Školní 75

se sídlem Příbram VIII, Školní 75

IČO: 42730422

www.7zs.wz.cz, telefon:+420 318 626 315 , e-mail: 7ZS@pbm.czn.cz
Stručný obsah projektu:

Projekt se zaměřuje na zkvalitňování výuky v oblastech:

- uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a elearningových aplikací

- rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání


Klíčové aktivity projektu:


1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Jedná se o společné vzdělávací semináře vždy pro metodické týmy učitelů zúčastněných škol, výměnu zkušeností apod. Cílem této klíčové aktivity je rozšířit metodický tým školy, který s zaměřuje na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. začlenění pedagogů ze 2. stupně a umožnit tak provázanost vzdělávacích programů). Součástí této aktivity je také výjezd  zapojených pedagogů do zahraniční školy, která specifickým způsobem pracuje se žáky se spec. potřebami.

- semináře - za školní rok 3x jednodenní, 1x dvoudenní; celkem 12

- praktické metodické a výukové materiály pro učitele ke 12 seminářům

- vzdělávací cesta - dvoudenní

- rozšíření práce TIP i na 2. stupeň

- rozšíření realizačního týmu pedagogů specialistů na celkem 16


2. Rozvoj metod a výukových programů, které podporují začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílem této aktivity je rozšířit na škole výukový program na školách pro tyto žáky prostřednictvím tzv. TIP - tříd individuální péče. V rámci projektu budou pedagogičtí pracovníci škol zpracovávat metodiky a manuály do těchto specializovaných hodin, dále dojde k rozšíření TIP na 1. i 2. stupni. K výměně zkušeností dojde na vzdělávacích setkáních v rámci KA 1.

Součástí aktivity jsou také vzájemné návštěvy pedagogů na školách a v hodinách (každý ze zapojených 16 pedagogů navštíví alespoň 2 partnerské školy)

- kompletní metodické a personální zajištěn provozu ve třídách TIP po celou dobu projektu

- každý ze 16 pedagogů navštíví minimálně 2 partnerské školy

- výuka bude obvykle probíhat v učebnách vybavených potřebnou technikou

- odučeno 1400 hodin v TIP

- přibližně stejný počet hodin soustavná metodická práce učitelů při přípravě těchto hodin, tvorbě materiálů, výměnných konzultacích a hospitacích


3. Vzdělávací pobyt pro žáky TIP

Cílem této aktivity je vytvořit a ověřit speciální několikadenní program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Program bude zaměřen jednak na vzdělávací aktivity vedoucí k rozvoji potřebných kompetencí žáků, jednak na motivační aktivity pro žáky škol. Výjezdní setkání bude společné pro žáky partnerských škol a vzdělávací aktivity budou zaměřené na to, aby účastníci měli příležitost vyniknout v rovné konkurenci (v rámci běžných tříd zažívají tito žáky jen zřídka úspěch).

- zpracovaný a ověřený projekt výjezdní školy pro minimálně 60 žáků a 12 pedagogů

- 3x realizovat pětidenní program určité formy školy v přírodě


4. Vybavení výukové třídy TIP

Na každé partnerské škole bude vybavena třída zaměřená na individuální péči. V rámci projektu bude zajištěno vybavení třídy specializovanými výukovými pomůckami, počítačovou technikou a software.

- 6 speciálních učeben:

- 6x 5 + 1 notebook

- 6x kompletní interaktivní tabule

- 6x 25 speciálních výukových programů

- bezdrátové připojení učebny k internetu a školní síti


5. Řízení projektu, vyhodnocení:

Tato aktivita je zaměřena na obsahové a finanční řízení a koordinaci projektu, publicitu projektu, navazování spolupráce se zahraniční školou, zajištění vzdělávacího programu pro pedagogy, vybavení tříd v rámci KA 4, administraci projektu apod.

- vytvoření koordinačního týmu

- porady 1x měsíčně

- pracovní skupiny: obsahové a personální zajištění vzdělávacích aktivit, finanční řízení a    

účetnictví, průběžný monitoring a reporting o vývoji projektu, zajištění publicity,logistika

vzdělávacích akcí

- efektivnost, hospodárnost, harmonogram, transparentnost

- webová prezentace projektu a zajištění publicity

- průběžné zpracovaní monitorovacích zpráv + závěrečná zpráva

- realizace výběrového řízení na dodávku techniky

- řízená komunikace a vyhodnocování aktivit

Rozpočet projektu

6 972 655,18 Kč včetně DPH

Délka trvání projektu

1. 1. 2009 - 31. 12. 2011TOPlist