Projekt financovaný Středočeským krajem

 Projekt „Řeky pro všechny“

financováno Středočeským krajem
z Fondu primární prevence na rok 2009-2010ÚZ 009 – usnesení č. 12-8/2009/ZK ze dne 30. 11. 2009

Popis a cíl projektu
 

     Projekt je zaměřen na práci s rizikovou populací, která pochází především z méně podnětného socio-ekonomického prostředí. Z této skupiny se profilují nejproblematičtější žáci naší školy, kteří jsou přímo ohroženi kontaktem s návykovými látkami, jelikož ve svém volném čase mají snahu se sdružovat se staršími vrstevníky, kteří taktéž pochází z méně sociálně podnětného prostředí a s návykovými látkami mají zkušenost. Tato riziková skupina žáků má i problém se plně socializovat, pracovat ve skupině a najít si své místo v třídním kolektivu.

Přestože pořádáme volnočasové akce, abychom vyplnili volný čas žáků, tato skupina je navštěvuje jen sporadicky. Jednou z mála aktivit, o kterou však projevuje zájem, je raftování, které naše škola organizuje v rámci dětského dne. Rafty na tuto akci jsme ale nuceni si vždy pronajímat. 

     Právě pro tuto ohroženou skupinu žáků chceme připravit vodácké výlety na řekách Středočeského kraje (Sázava, Berounka, atd.), víkendové akce s prvky osobnostní a sociální výchovy a naučit je trávit svůj volný čas aktivně, vnímat krásy přírody a pracovat ve skupině, což právě raftování umožňuje.

     Vybrané vodácké aktivity bychom chtěli organizovat ve spolupráci se Speciálním domovem v Chotěšicích (ústav pro mentálně postižené) a tím co nejvíce snížit vnímání rozdílností (např. mentální, rasové, náboženské atd.).

     Nákup materiálu (raftů) bude v dalším období využíván při dětských dnech, které každoročně organizujeme, při školním projektu „Můj deváťák“, kdy si žáci devátého ročníku „adoptují“ na začátku školního roku žáky první třídy a pečují o něj po celý školní rok a připravují společné akce (sportovní, práce na PC, výtvarné atd.). Rafty nám pomohou tento projekt kvalitativně posunout. Další využití tohoto vybavení je možné při přírodovědných exkurzích po rybnících našeho regionu (Natura 2000).

 Způsob dosažení cílů 

     Při splavování řek na raftech vytvářet příznivé skupinové klima, naučit se spolupracovat ve skupině (posádka raftu), naučit stanovovat reálné cíle – plánování trasy, naučit spoléhat se na druhého, pomáhat ostatním, v přestávkách organizovat teambuildingové aktivity a hry s prvky osobnostní a sociální výchovy.

 Cílová skupina 

     Tento projekt je primárně zaměřen na rizikovou skupinu žáků naší školy, kteří pocházejí z málo podnětného prostředí, patří do rizikové skupiny a jsou problematičtí ve svém chování. Rodiny jim neumožňují účast na volnočasových aktivitách, které škola organizuje, převážně z finančních důvodů.  Dalším problémem je i pasivní způsob života těchto rodin a ten pak má negativní vliv na rozvoj jejich dětí a vlastní způsob života.

Cílová skupina je rozšířena i o další žáky naší školy, kteří budou využívat materiální podpory tohoto projektu při dalších plánovaných akcí školy a to převážně s účastí veřejnosti.

 Spolupracující organizace 

     Škola kontaktovala organizace, které chtějí na tomto projektu spolupracovat. Jedná se o Speciální domov mládeže Chotěšice, Sokol Dymokury, SDH Dymokury, ČRS MO Dymokury, Český svaz ochránců přírody.

 Místo konání 

     Dymokury a blízké okolí (Rožďalovické rybníky – Natura 2000), vodní toky a nádrže Středočeského kraje (Sázava, Berounka).

 Personální zabezpečení 

     Garantem projektu je ředitel příspěvkové organizace Masarykovy základní školy Dymokury, dva pedagogové volného času, americká lektorka a dobrovolníci z řad výše jmenovaných organizací, které budou spolupracovat na projektu.

 Přínos pro kraj 

     Převážnou část tohoto projektu tvoří sportovní a pohybové aktivity, dojde tedy ke zlepšení zdravotního stavu cílové skupiny. Teambuildingové aktivity, prvky osobnostní a sociální výchovy naučí tyto žáky vzájemné spolupráci, komunikaci (i v anglickém jazyce) a toleranci (pracovat v týmu), což může zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Další přínos spatřujeme, že se žáci naučí trávit svůj volný čas nejen ve svém bydlišti, ale i na rozsáhlejším území, včetně Středočeského kraje. Zvýší se jejich zájem o památky a přírodní zajímavosti, budou cítit potřebu více cestovat a tím podpoří turistický ruch v kraji.

 Výstupy 

     Zpracovaná kronika včetně fotografií z projektových aktivit zveřejněná i na webovských stránkách školy s logem Krajského úřadu Středočeského kraje, sborník her, které byly realizovány v projektu, zpětná vazba účastníků a zákonných zástupců.

Dalším výstupem bude vznik vodáckého oddílu při Masarykově základní škole Dymokury, čímž bude zajištěna udržitelnost projektu.

          


TOPlist